Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Question 5: प्रश्नानामुत्तराणि लिखत-
(क) कुत्रः विस्मयः न कर्त्तव्यः?
(ख) पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि?
(ग) त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्?

Answer:
(क) बहुरत्ना वसुन्धरा इति विस्मय: न कर्त्तव्य:।
(ख) पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् सन्ति।
(ग) त्यक्तलज्ज: आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्‌।


Page No 5:
Question 6: मञ्जूषातः पदानि चित्वा लिङ्गानुसारं लिखत-
रत्नानि वसुन्धरा सत्येन सुखी अन्नम् वह्निः रविः पृथ्वी सङ्गतिम्

पुँल्लिङ्गम् स्त्रीलिङ्गम् नपुसंकलिङ्गम्
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Answer :

पुँल्लिङ्गम्

स्त्रीलिङ्गम्

नपुंसकलिङ्गम्

सत्येन

वसुन्धरा

रत्नानि

रवि

पृथ्वी

सुखी

अन्नम्

वहि्नः

सङ्गतिम्