Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Question 2: मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत-
परस्य दुःखम् आत्मानम् बाधितः परिवारः सम्पन्नम् त्यक्त्वा सम्पूर्णे
स्वकीयम् _ _ _
अवरुद्धः _ _ _
कुटुम्बकम् _ _ _
अन्यस्य _ _ _
अपहाय _ _ _
समृद्धम् _ _ _
कष्टम् _ _ _
निखिले _ _ _

Answer :
स्वकीयम्
आत्मानम्
अवरुद्धः
बाधितः
कुटुम्बकम्
परिवारः
अन्यस्य
परस्य
अपहाय
त्यक्त्वा
समृद्धम्
सम्पन्नम्
कष्टम्
दुःखम्
निखिले
सम्पूर्णे