Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Page No 58:
Question 6: कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-
(क) विद्यालयम्‌ उभयत: वृक्षा: सन्ति। (विद्यालय)
_ _ _ उभयतः गोपालिकाः। (कृष्ण)
(ख) ग्रामं परित: गोचारणभूमि:। (ग्राम)
_ _ _ परितः भक्ताः। (मन्दिर)
(ग) सूर्याय नम:। (सूर्य)
_ _ _ नमः। (गुरु)
(घ) वृक्षस्य उपरि खगा:। (वृक्ष)
_ _ _ उपरि सैनिकः। (अश्व)

Answer:
(क) विद्यालयम्‌ उभयत: वृक्षा: सन्ति। (विद्यालय)
कृष्णम् उभयत: गोपालिका:। (कृष्ण)
(ख) ग्रामं परित: गोचारणभूमि:। (ग्राम)
मन्दिरं परित: भक्ता:। (मन्दिर)
(ग) सूर्याय नम:। (सूर्य)
गुरवे नम:। (गुरु)
(घ) वृक्षस्य उपरि खगा:। (वृक्ष)
अश्वस्य उपरि सैनिक:। (अश्व)


Question 7: कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-
(क) _ _ _ नमः। (हरिं/हरये)
(ख) _ _ _ पारितः कृषिक्षेत्राणि सन्ति। (ग्रामस्य/ग्रामम्)
(ग) _ _ _ नमः। (अम्बायाः/अम्बायै)
(घ) _ _ _ उपरि अभिनेता अभिनयं करोति। (मञ्चस्य/मञ्चम्)
(ङ) _ _ _ उभयतः पत्रौ स्तः। (पितरम्/पितुः)

Answer:
(क) हरये नम:। (हरिं/हरये)
(ख) ग्रामम्‌ परित: कृषिक्षेत्राणि सन्ति। (ग्रामस्य/ग्रामम्‌)
(ग) अम्बायैनम:। (अम्बाया:/अम्बायै)
(घ) मञ्चस्य उपरि अभिनेता अभिनयं करोति। (मञ्चस्य/मञ्चम्‌)
(ङ) पितरम्‌ उभयत: पुत्रौ स्त:। (पितरम्‌/पितु:)