Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Question 5: उदाहरणमनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत-
(क)  पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
यथा– प्रथमपुरुषः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति
प्रथमपुरुषः
_ _ _ पतिष्यतः _ _ _
प्रथमपुरुषः
_ _ _ _ _ _ मरिष्यन्ति
(ख) पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
यथा-मध्यमपुरुषः गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ
मध्यमपुरुषः
_ _ _ धाविष्यथः _ _ _
मध्यमपुरुषः
_ _ _ _ _ _ क्रीडिष्यथ
(ग) पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
यथा- उत्तमपुरुषः लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः
उत्तमपुरुषः
_ _ _ हसिष्यावः _ _ _
उत्तमपुरुषः
_ _ _ _ _ _ द्रक्ष्यामः

Answer :
(क)  पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
यथा– प्रथमपुरुषः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति
प्रथमपुरुषः
पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति
प्रथमपुरुषः
मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति
(ख) पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
यथा-मध्यमपुरुषः गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ
मध्यमपुरुषः
धाविष्यसि धाविष्यथः धाविष्यथ
मध्यमपुरुषः
क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथः क्रीडिष्यथ
(ग) पुरुषः एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्
उत्तमपुरुषः
लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः
उत्तमपुरुषः
हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः
उत्तमपुरुषः
द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः