Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Page No 72:
Question 1: उच्चारणं कुरुत-
उपलब्धासु     सङ्गणकस्य
चिकित्साशास्त्रम्   वैशिष्ट्यम्
भूगोलशास्त्रम्    वाङ्मये
विद्यमानाः     अर्थशास्त्रम्

Answer: विद्यार्थी इसका स्वयं उच्चारणं करें।


Question 2: प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तराणि लिखत-
(क) का भाषा प्राचीनतमा?
(ख) शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्?
(ग) कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम्?
(घ) कस्याः भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्?
(ङ) काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति

Answer:
(क) संस्कृत भाषा प्राचीनतमा।
(ख) शून्यस्य प्रतिपादनं आर्यभटः अकरोत्।
(ग) कौटिल्येन रचितं शास्त्रं अर्थशास्त्रं अस्ति।
(घ) संस्कृत भाषायाः काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्।
(ङ) संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति।