Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Page No 73:
Question 4: इकारान्त-स्त्रीलिङ्गशब्दरूपम् अधिकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत-
गति (प्रथमा) गतिः गती गतयः
मति (प्रथमा) _ _ _ _ _ _ मतयः
बुद्धि (द्वितीय) बुद्धिम् बुद्धि बुद्धीः
प्रीति (द्वितीय) _ _ _ प्रीती _ _ _
नीति (तृतीया) नीत्या नीतिभ्याम् नीतिभिः
शान्ति (तृतीया) _ _ _ _ _ _ शान्तिभिः
मति (चुतर्थी) मत्यै/मतये मतिभ्याम् मतिभ्यः
प्रकृति (चुतर्थी) _ _ / _ _ प्रकृतिभ्याम् _ _ _
कीर्ति (पञ्चमी) कीर्त्याः/कीर्तेः कीर्तिभ्याम् कीर्तिभ्यः
गीति (पञ्चमी) _ _ / _ _ गीतिभ्याम् _ _ _
सूक्ति (षष्ठी) सूक्तेः/सूक्त्याः सूक्त्योः सूक्तीनाम्
कृति (षष्ठी) _ _ / _ _ _ _ _ कृतीनाम्
धृति (सप्तमी) धृतौ/धृत्याम् धृत्योः धृतिषु
भीति (सप्तमी) भीतौ/_ _ _ _ _ _ _ _ _
मति (सम्बोधन) हे मते! हे मती! हे मतयः!

Answer :
गति (प्रथमा) गति: गती गतय:
मति (प्रथमा) मति: मती मतय:
बुद्धि (द्वितीया) बुद्धिम् बुद्धि बुद्धी:
प्रीति (द्वितीया) प्रीतिम् प्रीती प्रीती:
नीति (तृतीया) नीत्या नीतिभ्याम् नीतिभि:
शान्ति (तृतीया) शान्त्या शान्तिभ्याम् शान्तिभि:
मति (चतुर्थी) मत्यै/मतये मतिभ्याम् मतिभय:
प्रकृति (चतुर्थी) प्रकृत्यै/प्रकृतये प्रकृतिभ्याम् प्रकृतिभ्य:
कीर्ति (पञ्चमी) कीर्त्या:/कीर्ते कीर्तीभ्याम् कीर्तिभ्य:
गीति (पञ्चमी) गीत्या:/गीत्ये गीतिभ्याम् गीतिभ्य:
सूक्ति (पष्ठी) सूक्ते:/सूक्तया: सूक्त्यो: सूक्तीनाम्
कृति (षष्ठी) कृते:/कृत्या कृत्यो: कृतीनाम्
धृति (सप्तमी) धृतौ/धृत्याम् धृत्यो: धृतिषु
भीति (सप्तमी) भीतौ/भीत्याम् भीत्यो: भीतिषु
मति (सम्बोधन) हे मते! हे मती! हे मतय:!