Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Question 7: यथायोग्यं संयोज्य लिखत-
      क         ख
कौटिल्येन अभ्युदयाय प्रेरयन्ति।
चिकित्साशास्त्रे ज्ञानविज्ञानपोषकम्।
शून्यस्य आविष्कर्ता अर्थशास्त्रं रचितम्।
संस्कृतम् चरकसुश्रुतयोः योगदानम्।
सूक्तयः आर्यभटः।

Answer :
      क            ख
कौटिल्येन   अर्थशास्त्रं रचितम्।
चिकित्साशास्त्रे   चरकसुश्रुतयोः योगदानम्।
शून्यस्य आविष्कर्ता   आर्यभटः।
संस्कृतम्   ज्ञानविज्ञानपोषकम्।
सूक्तयः   अभ्युदयाय प्रेरयन्ति।