Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Question 3: रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत-
(क) सलिले नौका सेलति।
(ख) पुष्पेषु चित्रपतङ्गाः डयन्ते।
(ग) उष्ट्रः पृष्ठे भारं वहति।
(घ) धावनसमये अश्वः किमपि न खादति।
(ङ) सूर्ये उदिते धऱणी विहसति।

Answer:
(क) सलिले का सेलति?
(ख) कुतः चित्रपतङ्गाः डयन्ते?
(ग) कः पृष्ठे भारं वहति?
(घ) कदा अश्वः किमपि न खादति?
(ङ) कः उदिते धऱणी विहसति?


Question 4: मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत-
पृथिवी देवालये जले वने मृगः भयङ्करम्
धरणी _ _ _ विपिने _ _ _
करालम् _ _ _ हरिणः _ _ _
सलिले _ _ _ मन्दिरे _ _ _

Answer :
धरणी पृथिवी विपिने  वने
करालम् भयङ्करम् हरिणः मृगः
सलिले जले मन्दिरे देवालये