Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Question 7: अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत-
यथा- चित्रपतङ्गः (प्रथमा-बहुवचने) चित्रपतङ्गाः
भल्लुकः
(तृतीया-एकवचने) _ _ _
उष्ट्रः
(पञ्चमी-द्विवचने) _ _ _
हरिणः
(सप्तमी-बहुवचने) _ _ _
व्याघ्रः
(द्वितीया-एकवचने) _ _ _
घोटकराजः
(सम्बोधन-एकवचने) _ _ _

Answer :
(क) भल्लुक: (तृतीया −एकवचने) भल्लुकेन्
(ख) उष्ट्र: (पञ्चमी − द्विवचने) उष्ट्रभ्याम्
(ग) हरिण: (सप्तमी − बहुवचने) हरिणेणु
(घ) व्याघ्र: (द्वितीया− एकवचने) व्याघ्रम्
(ङ) घोटकराज: (सम्बोधन − एकवचने) हे घोटकराज