Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Question 4: मञ्जूषातः अङ्कानां कृते पदानि चिनुत-
चत्वारिंशत्सप्तविंशतिःएकत्रिंशत्पञ्चाशत्अष्टाविंशतिःत्रिंशत्चतुर्विंशतिः

28
_ _ _
27
_ _ _
30
_ _ _
31
_ _ _
24
_ _ _
40
_ _ _
50
_ _ _

Answer :
28
अष्टाविंशतिः
27
सप्तविंशतिः
30
त्रिंशत्
31
एकत्रिंशत्
24
चतुर्विंशतिः
40
चत्वारिंशत्
50
पञ्चाशत्