Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Page No 16:
Question 5: चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत-

कृषकाःकृषकौएतेधान्यम्एषःकृषकः
एतौक्षेत्रम्कर्षतिकुरुतःखननकार्यम्रोपयन्ति
_ _ _  _ _ _  
_ _ _  _ _ _  
_ _ _  _ _ _  

Answer:
(क) एष: कृषक: क्षेत्रम्‌ कर्षति
(ख) एतौ कृषकौ खननकार्यम्‌ कुरुत:
(ग) एते कृषका: धान्यम्‌ रोपयन्ति।