Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Page No 29:
Question 4: अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पदपरिचय लिखत-
पदानि मूलशब्दः लिङ्गम् विभक्तिः वचनम्
यथा- वेदानाम् वेद पुँल्लिङ्गम् षष्ठी बहुवचनम्
पिता
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
शिक्षायै
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
कन्याः
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
नारीणाम्
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
मनोरमया
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Answer :

पदानि

मूलशब्द:

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्‌

यथा-वेदानाम्‌

वेद

पुँल्लिङ्गम्

षष्ठी

बहुवचनम्‌

पिता

पितृ

पुँल्लिङ्गम्

प्रथमा

एकवचनम्

शिक्षायै

शिक्षा

स्त्रीलिङ्गम्

चतुर्थी

एकवचनम्

कन्या:

कन्या

स्त्रीलिङ्गम्

प्रथमा

बहुवचनम्‌

नारीणाम्

नारी

स्त्रीलिङ्गम्

षष्ठी

बहुवचनम्‌

मनोरमया

मनोरमा

स्त्रीलिङ्गम्

तृतीया

एकवचनम्