Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Question 5: अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनञ्च लिखत-
  धातुः लकार: पुरुष: वचनम्
यथा- आसीत् अस् लङ् प्रथमपुरुषः एकवचनम्
कुर्वन्ति
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
आगच्छत्
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
निवसन्ति
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
गमिष्यति
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
अकरोत्
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Answer :
 

धातु:

लकार:

पुरुष:

वचनम्‌

यथा-आसीत्‌

अस्‌

लङ्

प्रथमपुरुष:

एकवचनम्‌

कुर्वन्ति

‘कृ’

लट्

प्रथमपुरुष:

बहुवचनम्‌

आगच्छत्‌

‘गम्’

लङ्

प्रथमपुरुष:

एकवचनम्‌

निवसन्ति

‘नि’ उपसर्ग ‘वस’ धातु

लट्

प्रथमपुरुष:

बहुवचनम्‌

गमिष्यति

‘गम्’

लृट

प्रथमपुरुष:

एकवचनम्‌

अकरोत्‌

‘कृ’

लङ्

प्रथमपुरुष:

एकवचनम्‌