Sanskrit Ruchira-2 संस्कृत रुचिरा 2

Question 6: मञ्जूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-
तथा  न  कदाचन  सदा  च  अपि
(क) भक्तः _ _ _ ईश्वरं स्मरति।
(ख) असत्यं _ _ _ वक्तव्यम्।
(ग) प्रियं _ _ _ सत्यं वदेत्।
(घ) लता मेधा _ _ _ विद्यालयं गच्छतः।
(ङ) _ _ _ कुशाली भवान्?
(च) महात्मागान्धी _ _ _ अहिंसां न अत्यजत्।

Answer:
(क) भक्तः सदा ईश्वरं स्मरति।
(ख) असत्यं वक्तव्यम्।
(ग) प्रियं तथा सत्यं वदेत्।
(घ) लता मेधा विद्यालयं गच्छतः।
(ङ) अपि कुशाली भवान्?
(च) महात्मागान्धी कदाचन अहिंसां न अत्यजत्।