दशमः पाठः Page No 56:प्रश्न 1: उच्चारणं कुरुत- दशमः पाठःप्रश्न 2: मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत- दशमः पाठःप्रश्न 3: रेखाङ्कितानि पदानि संशोध्य लिखत- (क) छात्राः क्रीडाक्षेत्रे कुन्दुकात् क्रीडन्ति। दशमः पाठः Page No 57:प्रश्न 4: मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत- दशमः पाठःप्रश्न 5: अधोलिखितपदानां लिङ्गं, विभक्तिं वचनञ्च लिखत- दशमः पाठः Page No 58:प्रश्न 6: कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- दशमः पाठःप्रश्न 7: कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-