चतुर्दशः पाठः Page No 78:प्रश्न 1: उच्चारणं कुरुत- चतुर्दशः पाठःप्रश्न 2: अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तराणि लिखत- (क) कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते? चतुर्दशः पाठःप्रश्न 3: रेखाङ्कितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत- (क) अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। चतुर्दशः पाठःप्रश्न 4: उदाहरणानुसारं रूपाणि लिखत- चतुर्दशः पाठः Page No 79:प्रश्न 5: कोष्ठेकेभ्यः समुचितपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- चतुर्दशः पाठः Page No 80:प्रश्न 6: चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत- चतुर्दशः पाठःप्रश्न 7: अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत-