तृतीयः पाठः Page No 14:प्रश्न 1: उच्चारणं कुरुत। तृतीयः पाठःप्रश्न 2: अधोलिखितानां प्रश्नानामुत्तराणि लिखत- (क) कस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्? तृतीयः पाठः Page No 15:प्रश्न 3: चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचकशब्दं लिखत- तृतीयः पाठःप्रश्न 4: मञ्जूषातः अङ्कानां कृते पदानि चिनुत- तृतीयः पाठः Page No 16:प्रश्न 5: चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत- तृतीयः पाठःप्रश्न 6: अधोलिखितान् समयवाचकान् अङ्कान् पदेषु लिखत- तृतीयः पाठः Page No 17:प्रश्न 7: मञ्जूषात: पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-