षष्ठः पाठः Page No 32:प्रश्न 1: सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत। षष्ठः पाठःप्रश्न 2: उपयुक्तथनानां समक्षम् ‘आम्’ अनुपयुक्तकथनानां समक्षं ‘न’ इति लिखत षष्ठः पाठःप्रश्न 3: एकपदेन उत्तरत- (क) कः न प्रतीक्षते? षष्ठः पाठःप्रश्न 4: रेखाङ्गितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत- (क) मृत्युः न प्रतीक्षते। षष्ठः पाठः Page No 33:प्रश्न 5: प्रश्नमध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। तानि प्रयुज्य सार्थ-वाक्यानि रचयत। षष्ठः पाठःप्रश्न 6: मञ्जूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- तथा  न  कदाचन  सदा  च  अपि षष्ठः पाठः Page No 34:प्रश्न 7: चित्रं दृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत-