Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Q : 7. (अ) अधोलिखितानां पदानां लिङ्गं, विभक्तिं, वचनं च लिखत −

पदानि

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्

धूलिम्

_ _ _

_ _ _

_ _ _

नाम्नि

_ _ _

_ _ _

_ _ _

अपर:

_ _ _

_ _ _

_ _ _

कन्यानाम्

_ _ _

_ _ _

_ _ _

सहभागिताम्

_ _ _

_ _ _

_ _ _

नापितै:

_ _ _

_ _ _

_ _ _

Answer :

पदानि

लिङ्गम्

विभक्ति:

वचनम्

धूलिम्

स्त्रीलिङ्गम्

द्वितीया:

एकवचनम्

नाम्नि

नपुसंकलिङ्गम्

सप्तमी

एकवचनम्

अपर:

पुँल्लिङ्गम्

प्रथमा

एकवचनम्

कन्यानाम्

स्त्रीलिङ्गम्

षष्ठी

बहुवचनम्

सहभागिताम्

स्त्रीलिङ्गम्

द्वितीया

एकवचनम्

नापितै:

पुँल्लिङ्गम्

तृतीया

बहुवचनम्


Q : 7. (आ) उदाहरणमनुसृत्य लकारपरिवर्तनं कुरूत −
 

वर्तमानकाल:

अतीतकाल:

यथा

सा शिक्षिका अस्ति

सा शिक्षिका आसीत्।

(क)

सा अध्यापने संलग्ना भवति।

_ _ _

(ख)

स: त्रयोदशवर्षकल्प: अस्ति

_ _ _

(ग)

महिला: तडागात् जलं नयन्ति।

_ _ _

(घ)

वयं प्रतिदिन पाठं पठाम:।

_ _ _

(ङ)

यूयं किं विद्यालयं गच्छथ

_ _ _