Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Q : 1. प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत-
(क) इयं धरा कैः स्वर्णवद् भाति?
(ख) भारतस्वर्णभूमिः कुत्र राजते?
(ग) इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता?
(घ) इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति?
(ड) अत्रा किं सदैव सुपूर्णमस्ति?


Q : 2. समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत-
(क) पृथिव्याम् _ _ _क्षितौ/पर्वतेषु/त्रिलोक्याम्)
(ख) सुशोभते _ _ _ (लिखते/भाति/पिबति)
(ग) बुद्धिमताम् _ _ _ (पर्वणाम्/उत्सवानाम्/विपश्चिज्जनानाम्)
(घ) मयूराणाम् _ _ _शिखीनाम्/शुकानाम्/पिकानाम्)
(ड) अनेकेषाम् _ _ _जनानाम्/वैज्ञानिकानाम्/बहूनाम्)