Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Q : 4. चित्रां दृष्ट्वा (पाठात्) उपयुक्तपदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्ति कुरुत-

(क) अस्मिन् चित्रो एका _ _ _ वहति।
(ख) नदी _ _ _ निःसरति।
(ग) नद्याः जलं _ _ _ भवति।
(घ) _ _ _ शस्यसेचनं भवति।
(ड) भारतः _ _ _ भूमिः अस्ति।