Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Q : 5. चित्राणि दृष्ट्वा (मञ्जूषातः) उपयुक्तपदानि गृहीत्वा वाक्यपूर्तिं कुरुत-


अस्त्राणाम्,  भवति,  अस्त्राणि,  सैनिकाः,  प्रयोगः,  उपग्रहाणां
(क) अस्मिन् चित्रो _ _ _.दृश्यन्ते।
(ख) एतेषाम् अस्त्राणां _ _ _ युद्धे भवति।
(ग) भारतः एतादृशानां _ _ _प्रयोगेण विकसितदेशः मन्यते।
(घ) अत्र परमाणुशक्तिप्रयोगः अपि _ _ _।
(ड) आधुनिकेः अस्त्रौः _ _ _ अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति।
(च) _ _ _ सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति।