Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Q : 2. पूर्णवाक्येन उत्तरत-
(क) कः सुस्थापितः सिद्धांत?
(ख) चन्द्रग्रहणं कथं भवति?
(ग) सूर्यग्रहणं कथं दृश्यते?
(घ) आर्यभटस्य विरोधः किमर्थमभवत्?
(ड) प्रथमोपग्रहस्यं नाम आर्यभटः इति कथं कृतम्?