Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Question 6: (अ) अधोलिखित पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत −
(क) उदय: _ _ _
(ख) अचल: _ _ _
(ग) अन्धकार: _ _ _
(घ) स्थिर: _ _ _
(ङ) समादर: _ _ _

Answer :
(क) उदय: अस्त:
(ख) अचल: चल:
(ग) अन्धकार: प्रकाश:
(घ) स्थिर: अस्थिर:
(ङ) समादर: निरादर:


Q : 6 (आ) अधेलिखितपदानां समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत-
(क) संसारे _ _ _
(ख) इदानीम् _ _ _
(ग) वसुन्ध्रा _ _ _
(घ) समीपम् _ _ _
(ङ) गणनम् _ _ _
(च) राक्षसौ _ _ _