Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Question 5: अधोलिखितानां पदानां लिङ्गं विभक्ति वचनञ्च लिखत −
  पदानि लिङ्गम् विभक्ति: वचनम्
यथा करिणाम् पुँल्लिङ्गम् षष्ठी बहुवचनम्
  कस्तूरी _ _ _ _ _ _ _ _ _
  युद्धे _ _ _ _ _ _ _ _ _
  सीमन्तिनीषु _ _ _ _ _ _ _ _ _
  बलवन्तम् _ _ _ _ _ _ _ _ _
  शूलपाणि: _ _ _ _ _ _ _ _ _
  शक्रस्य _ _ _ _ _ _ _ _ _

Answer :
  पदानि लिङ्गम् विभक्ति: वचनम्
यथा करिणाम् पुँल्लिङ्गम् षष्ठी बहुवचनम्
  कस्तूरी स्त्रीलिङ्गम् प्रथमा एकवचनम्
  युद्धे पुँल्लिङ्गम् सप्तमी एकवचनम्
  सीमन्तिनीषु स्त्रीलिङ्गम् सप्तमी बहुवचनम्
  बलवन्तम् पुँल्लिङ्गम् द्वितीया एकवचनम्
  शूलपाणि: पुँल्लिङ्गम् प्रथमा एकवचनम्
  शक्रस्य पुँल्लिङ्गम् षष्ठी एकवचनम्