Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Q : 6. (अ) विलोमपदानि योजयत-
जायते    शान्ता
वीरः       पलायते
अशान्ता   म्रियते
मूर्खेः      कातरः
अत्रौव     विद्वद्भि
आगच्छति   तत्रौव

(आ) समानार्थकापदं चित्वा लिखत-
(क) करिणाम् _ _ _। (अश्वानाम्/गजानाम्/गर्दभानाम्)
(ख) अभूत् _ _ _। (अचलत्/अहसत्/अभवत्)
(ग) वन्द्या _ _ _। (वन्दनीया/स्मरणीया/कर्तनीया)
(घ) बुध्यते _ _ _। (लिख्यते/अवगम्यते/पठ्यते)
(ड) घटः _ _ _। (तडागः/नलः/वुफम्भः)
(च) स×जधन _ _ _। (अमारयत्/अखादत्/अपिबत्)