Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Question 5: मञ्जूषात: अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- सहसा दूरे क्रमश: यदा तदा परन्तु यदि तर्हि एकस्मिन्‌ वने कश्चन व्याध: जालं विस्तीर्य _ _ _ स्थित:। _ _ _ आकाशे सपरिवार: कपोतराज: चित्रग्रीव: निर्गत:। _ _ _ तण्डुलकणानामुपरि कपोतानां लोभो जात:। _ _ _ राजा तत्र सहमत: नासीत्‌। तस्य युक्ति: आसीत्‌ _ _ _ निर्जने वने कोऽपि मनुष्यो नास्ति _ _ _ कुतो वा तण्डुलकणानां सम्भव:? _ _ _ राज्ञ: उपदेशमस्वीकृत्य ते नीचै: आगता, _ _ _ जाले निपतिता:। अत: उक्तम्‌ ‘_ _ _ विदधीत न क्रियाम्‌’।

Answer: एकस्मिन्‌ वने कश्चन व्याध: जालं विस्तीर्य दूरे स्थित:। क्रमश: आकाशे सपरिवार: कपोतराज: चित्रग्रीव: निर्गत:। तदा तण्डुलकणानामुपरि कपोतानां लोभो जात:। परन्तु राजा तत्र सहमत: नासीत्‌। तस्य युक्ति: आसीत्‌ यदि निर्जने वने कोऽपि मनुष्यो नास्ति तर्हि कुतो वा तण्डुलकणानां सम्भव:? यदा राज्ञ: उपदेशमस्वीकृत्य ते नीचै: आगता, तदा जाले निपतिता:। अत: उक्तम्‌ ‘सहसा विदधीत न क्रियाम्‌’।