Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Question: 3. रेखांकितपदान्यधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत-
(क) भोजपत्रोपरि लेखनम् आरब्धम्।
(ख) लेखनार्थम् कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति।
(ग) विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं भवेत्।
(घ) सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषयन्त्रो सुरक्षितानि भवन्ति
(घ) वयम् उपचारार्थम् चिकित्सालयं गच्छामः?