Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Question: 4. रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्ननिर्माण-
(क) व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्।
(ख) चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्।
(ग) व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्।
(घ) मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति।
(घ) व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासामशमयत्।