Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Q : 5. मञ्जूषात: पदानि चित्वा कथां पूरयत- वृद्धः कृतवान् अकस्मात् दृष्ट्वा मोचयितुम् साटटहासम क्षुद्रः तर्हि स्वकीयैः कर्तनम् एकस्मिन् वने एकः _ _ _ व्याघ्रः आसीत्। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धं अभवत्। सः बहुप्रयासं _ _ _ किन्तु जालात् मुक्तः नाभवत्। _ _ _ तत्रा एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्रं _ _ _ सः तम् अवदत्-अहो! भवान् जाले बद्धः। अहं त्वां _ _ _ इच्छामि। तच्छुत्वा व्याघ्रः _ _ _...अवदत्-अरे! त्वं _ _ _ जीवः मम साहाय्यं करिष्यसि। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि _ _ _अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः _ _ _ लघुदन्तैः तज्जालस्य _ _ _ कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्।