Sanskrit Ruchira-3 संस्कृत रुचिरा 3

Page No 55:
Question 5: मञ्जूषात: समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-
रचयन्ति,   गृहीत्वा,   सहसा,   जिज्ञासा,   सह
(क) छात्रा: पुस्तकानि _ _ _ विद्यालयं गच्छन्ति।
(ख) मालाकारा: पुष्पै: माला: _ _ _।
(ग) मम मनसि एका _ _ _ वर्तते।
(घ) रमेश: मित्रै: _ _ _ विद्यालयं गच्छति।
(ङ) _ _ _ बालिका तत्र अहसत।

Answer:
(क) छात्रा: पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति।
(ख) मालाकारा: पुष्पै: माला: रचयन्ति
(ग) मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते।
(घ) रमेश: मित्रै: सह विद्यालयं गच्छति।
(ङ) सहसा बालिका तत्र अहसत।