चतुर्दशः पाठः Q : 1. एकपदेन उत्तरत − (क) सूर्य कस्यां दिशायाम् उदेति? चतुर्दशः पाठः Q : 2. पूर्णवाक्येन उत्तरत- (क) कः सुस्थापितः सिद्धांत? चतुर्दशः पाठः Q : 3. रेखांकितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत - (क) सूर्यः पश्चिमायां दिशायाम् अस्तं गच्छति? चतुर्दशः पाठः Q : 4. मञ्जूषात: पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत − चतुर्दशः पाठः Q : 5. सन्धिविच्छेद कुरूत − चतुर्दशः पाठः Q : 6. (अ) अधोलिखित पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत − चतुर्दशः पाठः Q : 6. (आ) अधेलिखितपदानां समानार्थकपदानि पाठात् चित्वा लिखत- चतुर्दशः पाठः Q : 7. अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत −