पञ्चदशः पाठः Q : 1. श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत − पञ्चदशः पाठः Q : 2. श्लोकांशान् योजयत − पञ्चदशः पाठः Q : 3. उपयुक्तकथनानां समक्षम् ‘आम्’ अनुपयुक्तकथनानां समक्षं न इति लिखत − पञ्चदशः पाठः Q : 4. सन्धिविच्छेदं पूरयत- (क) करिणां कुलम् -   पञ्चदशः पाठः Q : 5. अधोलिखितानां पदानां लिङ्गं विभक्ति वचनञ्च लिखत − पञ्चदशः पाठः Q : 6. (अ) विलोमपदानि योजयत- पञ्चदशः पाठः Q : 6. (आ) समानार्थकापदं चित्वा लिखत- पञ्चदशः पाठः Q : 7. कोष्ठकान्तर्गतानां पदानामुपयुक्तविभक्तिप्रयोगेन अनुच्छेदं पूरयत −