पञ्चमः पाठः Q : 1. एकपदेन उत्तरं लिखत-(क) व्याधस्य नाम किम् आसीत्? पञ्चमः पाठः Q : 2. पूर्णवाक्येन उत्तरत- (क) चञ्चलेन वने किं कृतम्? पञ्चमः पाठः Q : 3. अधोलिखितानि वाक्यानि कः/का कं/कां प्रति कथयति- पञ्चमः पाठः Q : 4. रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्ननिर्माण- (क) व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। पञ्चमः पाठः Q : 5. मञ्जूषात: पदानि चित्वा कथां पूरयत- पञ्चमः पाठः Q : 6. यथानिर्देशमुत्तरत-(क) सः लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत् - अस्मिन् वाक्ये विशेषणपदं किम्। पञ्चमः पाठः Q : 7. (अ) उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत- पञ्चमः पाठः Q : 7. (आ) धातुं प्रत्ययं च लिखत-