षष्ठः पाठः Q : 1. अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्ताराणि संस्कृत भाषया लिखत- (क) दिष्ट्या का समागता? षष्ठः पाठः Q : 2. अधोलिखितपदानां संस्कृतरूपं (तत्सम रूपं) लिखत- षष्ठः पाठः Q : 3. उदाहरणमनुसृत्य कोष्ठकप्रदत्तेषु पदेषु तृतीयाविभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत- षष्ठः पाठः Q : 4. ‘क’ स्तम्भे विशेषणपदं दत्तम् ‘ख’ स्तम्भे च विशेष्यपदम्। षष्ठः पाठः Q : 5. अधोलिखितानां पदानां विलोमपदं पाठात् चित्वा लिखत- (क) श्वः षष्ठः पाठः Q : 6. रेखांकितपदमाधृत्य प्रश्ननिर्माणं वुफरफत- (क) प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्। षष्ठः पाठः Q : 7. अधोलिखिते सन्धिविच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत-