नवम: पाठ: Q : 1. उच्चारणं कुरुत- सुप्रभातम्  महत्त्वाधायिनी  पर्वपरम्पराभिः नवम: पाठ: Page No 64: Question 2: प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत − (क) अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? नवम: पाठ: Q : 3. पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत- (क) भगिनीसप्तवेफ कानि राज्यानि सन्ति? नवम: पाठ: Q : 4. रेखांकितपदमाधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत- नवम: पाठ: Q : 5. यथानिर्देशमुत्तरत- (क) ‘महोदये! मे भगिनी कथयति’- अत्र ‘मे’ इति सर्वनामपदं कस्यै प्रयुक्तम्? नवम: पाठ: Page No 65: Question 6: पाठात् चित्वा तद्भवपदानां कृते संस्कृतपदानि लिखत − नवम: पाठ: Question 6: (खा) भिन्नप्रकृतिकं पदं चिनुत −(क) गच्छति, पठति, धावति, अहसत्, क्रीडति। नवम: पाठ: Page No 66: Question 7: विशेष्य − विशेषणानाम् उचितं मेलनम् कुरूत −